Svenskadel
Den svenska adeln har sitt ursprung från Alnö stadga år 1280 och genom Magnus Ladulås landslag 1347. I landslagen utfärdades en viss rangordning inom de släkter som kallades frälsesläkter. Adelns politiska privilegier försvann med adelsståndets avskaffande 1866. I förändringarna i Grundlagen som gjordes 1975 upphörde kungens formella rätt att utfärda adelsbrev. Dock hade inte denna rätt utnyttjas sedan 1902 då upptäcktsresanden Sven Hedin blev den siste svensk som adlades. Numera är Riddarhuset en förening vilken som helst, dock med slutet medlemskap. Principiellt upptas inte några nya släkter i Riddarhuset. Sålunda en, på sikt, utdöende förening. De på Riddarhuset upptagna släkterna är noggrant numrerade och indelade i grevliga, friherrliga och adliga (riddar-) släkter. Sedan Riddarhusets införande och krav på introduktion har nästan 3000 släkter introducerats. Av dessa utgör antalet grevliga, c:a 150, och antalet friherrliga c:a 400. Av dessa släkter så fortlever totalt endast c:a 600 och av dessa är c:a 50 grevliga och c:a 150 friherrliga nu levande släkter. Utöver dessa introducerade släkter finns även svenska släkter med kungligt adelsbrev som aldrig introducerats på Riddarhuset. Utöver de c:a 600 nu levande släkterna finns ungefär lika många i Sverige bosatta släkter som adlats i ett annat land och kanske bott i Sverige i generationer. Det här registret upptar samtliga släkter eller mera riktigt, har ambitionen att presentera samtliga släkter. Det förutsätter dock att släktmedlemmar meddelar och påvisar sitt adelsskap. Felaktigt tror många att en förled till namnet med af eller von är en nödvändighet för att tillhöra en adelssläkt. Det är en minoritet av adelssläkterna som har dessa prefix, oftast adlade på senare tid eller naturaliserade från Tyskland. Cirka 100 släkter bär prefixet von och 70 släkter prefixet af. Endast ett fåtal bär prefixet de. Det finns även ofrälse släkter som bär prefixet von. Ett kuriöst misstag vid invandring till Sverige där det kunde stå i handlingarna att man var den och den från den platsen då von på tyska betyder från (ex. Friedrich Schmidt von Halle. I det här registret hittar du mycket information om de olika släkterna oavsett var de har adlats. Registret fylls ständigt på med ny information.